8. Diverse betrokken organisaties

8. Diverse betrokken organisaties

Selecteer een contactpersoon:

Contactpersoon

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Adres:
Maliebaan 87
Utrecht
3581 CG
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon:
030-2364338
Download gegevens als: vCard

Overige gegevens

Overige gegevens:

De LVVP

 • is een snelgroeiende vereniging van vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen
 • voorziet in een adequate en strijdvaardige belangenbehartiging in een dynamische tijdgeest
 • heeft een zeer actieve en krachtige lobby richting overheid, politiek en zorgverzekeraars
 • hanteert korte lijnen en biedt snelle service
 • onderhoudt een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem
 • heeft een traject ontwikkeld waarbij leden op een veilige manier elkaar kunnen 'sturen op functioneren'

 • heeft een visitatiesysteem op basis van up-to-date regelgeving
 • heeft een eigen ROM-portal
 • vertaalt wet- en regelgeving naar handreikingen voor direct gebruik in de eigen praktijk
 • heeft een uitgebreide zoekmachine voor cliënten en verwijzers
 • heeft een klachtencommissie en bereidt zich voor op de vereisten vanuit de Wkkgz
 • heeft een workshop voor startende praktijkhouders.

Belangenbehartiging

De LVVP vertegenwoordigt de in het kader van de BIG-geregistreerde vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen en behartigt hun belangen, zowel in overleg met branchepartijen als bij zorgverzekeraars en de overheid. Per 1 januari 2007 werd de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet; de daadwerkelijke overheveling van de vergoeding van psychologische zorg (vanuit de aanvullende verzekering) en psychotherapeutische zorg (vanuit de AWBZ) naar de basisverzekering vond plaats per 1 januari 2008. Daarmee werd geestelijke gezondheidszorg voor het eerst voor iedereen direct bereikbaar. Leden van de LVVP zijn werkzaam in de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz.
De laatste jaren groeit de relevantie van overleg met de zorgverzekeraars, om de belangen van vrijgevestigde ggz-aanbieders veilig te stellen in een tijd van toenemende bezuinigingen op de (geestelijke) gezondheidszorg. De LVVP voert die taak met zorg en aandacht uit.


Naast belangenbehartiging houdt het bureau van de LVVP zich onder meer bezig met:

 • kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering, waaronder de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria en het visitatietraject
 • de (door)ontwikkeling van de diagnose behandeling combinaties (dbc's) en de prestaties in de generalistische basis-ggz
 • de doorontwikkeling van de ROM-portal, voor en door leden, voorzien van gevalideerde en betaalbare vragenlijsten
 • de doorontwikkeling van een aanbod van e-mental health voor blended behandelingen
 • ondersteuning bij het opzetten van een eigen praktijk door middel van workshops
 • realisering en facilitering van opleidingsplaatsen in vrijgevestigde ggz-praktijken.

Lidmaatschap LVVP

De LVVP telt ruim 2400 leden. Iedere psycholoog / psychotherapeut die is ingeschreven in het BIG-register als gz-psycholoog, psychotherapeut en/of klinisch (neuro)psycholoog, of als eerstelijnspsycholoog NIP, of bezig is met een opleiding die leidt tot inschrijving in een van deze registers, kan lid worden van de LVVP.

De LVVP onderhoudt contact met de leden via het landelijke bureau (e-mail, telefoon), de veertiendaagse digitale nieuwsbrief, het maandelijkse interview met de voorzitter en de vicevoorzitter, actuele berichtgeving op de website, via nieuwsflitsen en Twitter, het onlinemagazine, ledenvergaderingen en enquêtes.

Voordelen van het lidmaatschap van de LVVP

De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen, op terreinen die hiervoor zijn aangegeven. Door het ruime ledenaantal van ruim 2300 kan de LVVP gewicht in de schaal leggen in de landelijke overleggremia. De belangrijkste voordelen op een rijtje:
 

 • Helpdesk
  Medewerkers van de LVVP staan van maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur voor u klaar om uw vragen per telefoon of per email te beantwoorden: 030 2364338 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Juridisch advies
  Het LVVP-bureau heeft weliswaar geen jurist in dienst, maar is wel op de hoogte van de voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten relevante wet- en regelgeving. Waar nodig kan het bureau terugvallen op juristen, gespecialiseerd in gezondheidsrecht van de VvAA, met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 • Vertaling relevante wet- en regelgeving
  De LVVP heeft de belangrijkste wet- en regelgeving voor de vrijgevestigde ggz-praktijk vertaald naar handzame handreikingen en richtlijnen. Daarnaast zijn er voorbeeldbrieven en formulieren ontwikkeld die u direct kunt toepassen bij uw behandelingen.
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsflitsen
  Leden van de LVVP worden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen via de uitgebreide tweewekelijkse nieuwsbrieven en tussentijdse nieuwsflitsen, die per email worden toegezonden en op de website worden geplaatst. U blijft op de hoogte van alle relevante informatie!
 • Magazine
  Leden van de LVVP ontvangen elk halfjaar het onlinemagazine, waarin diverse vakmensen aan het woord komen over wisselende thema's die relevant zijn voor de vrijgevestigde ggz-praktijkhouder.
 • Website
  De LVVP-site biedt zeer veel sectorspecifieke informatie, met een publiek deel en een besloten ledendeel (Mijn LVVP). Op de website wordt de actualiteit bijgehouden en worden achtergronden, (beleids-)documenten, informatie over zorgverzekeraars (contractering, vergoedingen), folders, hulpmiddelen en andere informatie geplaatst.
  Als service kunnen leden in diverse rubrieken gratis een annonce plaatsen.
 • Bijeenkomsten, congressen en cursussen
  De LVVP organiseert tweejaarlijks een congres, bijeenkomsten en cursussen over onderwerpen die van belang zijn voor uw praktijk en/of de beroepsuitoefening.
 • Workshop ‘Het starten van een eigen praktijk’
  Voor de opzet van een eigen praktijk biedt de LVVP een speciale workshop aan. Deelnemers kunnen daarmee het eerste jaar gratis instromen als lid van de LVVP.
 • Visitatie en registraties
  Het lidmaatschap van de LVVP staat garant voor kwaliteit. Het kwaliteitsbeleid van de voormalige Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) en de voormalige Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) wordt voortgezet, met als centraal anker het visitatietraject. Daarnaast ligt de focus op de kwaliteit van bestaande BIG-registraties en de (onafhankelijke) registratie als eerstelijnspsycholoog.
  Alle leden van de LVVP doorlopen het vijfjaarlijkse visitatietraject, dat tot doel heeft de kwaliteit van de praktijkvoering aan te scherpen op basis van de door de LVVP ontwikkelde kwaliteitscriteria, die zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Mede aan de hand van het kwaliteitshandboek (versie 3) van de LVE en de registratie-eisen als eerstelijnspsycholoog, wordt het visitatietraject waar nodig bijgesteld voor eerstelijns/gz-psychologen die actief zijn in de generalistische basis-ggz.
  Een groot deel van de leden is -naast de BIG-registratie als gz-psycholoog- in het bezit van de onafhankelijke registratie als eerstelijnspsycholoog, inclusief een verplichte herregistratie (2010, 2015 e.v.). Deze registratie staat garant voor een permanente vakinhoudelijke verdieping, intervisie en bij- en nascholing binnen en buiten de LVVP (accreditatie). Een enkele zorgverzekeraar honoreert de kwalificatie met een hoger vergoedingstarief.
 • E-mental health
  De LVVP heeft in samenwerking met de stichting E-hulp een pilot gehouden met behulp van een aantal LVVP-leden, met als  doel de leden waar mogelijk en wenselijk te informeren over en te faciliteren bij de toepassing van e-mental health in hun praktijk. Een expertteam bouwt voort op de opgedane ervaringen. De resultaten zijn en worden ondergebracht in een vergelijkend overzicht van e-health-producten en -platforms. Deze informatie wordt aangevuld met nieuwe informatie over platforms en toepassingen.
 • ROM-portal
  Leden kunnen deelnemen aan de ROM-portal van de LVVP, die wordt beheerd door Reflectum.
 • Servicepakket
  De vereniging biedt leden een uitstekend servicepakket met veel voordelen en kortingen, handig voor de praktijk en privégebruik.
 • Checklist privacybeveiliging in de praktijk
  In samenwerking met experts op het gebied van digitale informatiebeveiliging heeft de LVVP een vragenlijst ontwikkeld voor de vrijgevestigde ggz-praktijk, aan de hand waarvan leden tegen een aantrekkelijke korting een online check kunnen uitvoeren op de veiligheid van hun digitale praktijkvoering. Met het uitvoeren van de aanbevelingen in de checklist, voldoet u aan de wettelijke norm, zoals vastgelegd in de NEN7510.
 • Eiswijzer
  Leden kunnen gratis gebruikmaken van de informatie op www.eiswijzer.nl, waar men in een oogopslag kan zien wat de diverse verzekeraars vergoeden in geval van niet-contracteerde zorg. Er zijn maar liefst zo'n 15.000 verschillende opties.
 • Klachtenregeling
  Elke BIG-geregistreerde zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben. Leden van de LVVP zijn automatisch aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling en kunnen gratis gebruikmaken van de LVVP-klachtencommissie en LVVP-klachtenbemiddelaars. Per 1 januari 2017 zijn leden automatisch aangesloten op de nieuwe klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz.
 • Zoekmachine
  Met het gewone lidmaatschap van de LVVP kan men worden vermeld in de database van de LVVP-site, waar cliënten en verwijzers kunnen zoeken naar een vrijgevestigde eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog in hun omgeving.
 • Annonces
  Leden kunnen gratis een annonce plaatsen in de diverse rubrieken op de LVVP-website.
 • En tot slot: leden kunnen zich binnen de LVVP op diverse manieren actief inzetten voor de belangenbehartiging van de vrijgevestigde ggz-praktijk. Meer informatie hierover is te krijgen via het LVVP-bureau.

Inschrijving

Inschrijving tot lid vindt plaats door invulling van een inschrijfformulier (zie www.lvvp.info, lid worden) en door betaling van € 20 inschrijfgeld (C&E-bank NL15FVLB0699149460 t.n.v. LVVP te Utrecht).

De hoogte van de contributie is gedifferentieerd naar soort lidmaatschap. De vereniging kent gewone leden (BIG-geregistreerd en vrijgevestigd), belangstellende leden (psychologen / psychotherapeuten die geen praktijk (meer) voeren) en aspirantleden (nog in opleiding). De contributie bedraagt respectievelijk € 480,  € 240 en € 120. Leden die de jaarlijkse contributie automatisch door de LVVP laten incasseren, ontvangen € 20 korting op de genoemde bedragen.
Leden die in de loop van het jaar toetreden, betalen vanaf de maand van aanmelding, dus x maal een twaalfde deel van de jaarcontributie.

Opzegging

Opzegging en mutatie van het lidmaatschap dienen te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar en worden van kracht per eerstvolgend kalenderjaar.

Samenstelling LVVP-bureau

Het LVVP-bureau voert het landelijk vastgestelde beleid uit en bestaat uit een directeur, plaatsvervangend directeur, een beleidsmedewerker/persvoorlichter, twee beleidsmedewerkers, een beleidsondersteunend medewerker, een redacteur/projectmedewerker, een medewerker voor de ledenadministratie en een medewerker voor de visitatieadministatie. De LVVP laat zich waar nodig bijstaan door gespecialiseerde adviseurs, onder meer vanuit de VvAA.

Het bureau is telefonisch bereikbaar voor vragen en overleg op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 tot 17.00 uur.

Doelstelling LVVP

De LVVP is een belangenorganisatie van en voor vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. De vereniging stelt zich ten doel:

 • het op landelijk niveau behartigen van materiële en immateriële belangen van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten;
 • het bevorderen van het aanbod van persoonlijke, professionele, kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke hulpverlening door haar leden;
 • het ondersteunen van haar leden in hun beroepsuitoefening en praktijkvoering. 

Geschiedenis

De LVVP is opgericht op 21 oktober 2014, en is een fusie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen.

Overlegvormen

Er vindt regelmatig overleg plaats met verwante brancheorganisaties: NVvP, NVP, NIP en GGZ Nederland.

Daarnaast wordt regulier overlegd met landelijke partijen zoals het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.
De LVVP is vertegenwoordigd in de adviescommissie voor de ggz bij de Nederlandse Zorgautoriteit, in bestuurlijke en directieoverleggen op het ministerie van VWS en diverse landelijke overleggen en gremia. Waar nodig vindt overleg plaats met Kamerleden.

Interne commissies

 • De LVVP kent een klachtencommissie bestaande uit een jurist als voorzitter, een behartiger van de cliëntbelangen, een LVVP-lid en een jurist als ambtelijk secretaris. Deze commissie behandelt klachten van cliënten over hun behandelaar (indien lid van de LVVP). Indien mogelijk wordt de klachten bemiddeld door een van de zeven klachtenbemiddelaars van de LVVP. Met ingang van 1 januari 2017 beschikt de LVVP conform de nieuwe Wkkgz over een aantal klachtenfunctionarissen en is per die datum aangesloten op De Geschillencommissie Den Haag.
 • De visitatiecommissie is belast met de uitvoering van het visitatietraject.
 • De commissie kind&jeugd houdt zich bezig met de gevolgen van de transitie van de jeugd-ggz naar de gemeenten.
 • De congrescommissie houdt zich bezig met de voorbereidingen van het tweejaarlijkse congres van de LVVP, dat in het teken staat van de vrijgevestigde zorgaanbieder en diens ondernemerschap.

Publicaties

 • Folder over de LVVP
 • Folder over de ROM-portal van de LVVP
 • Folder voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
 • Folder voor verwijzers
 • Brochure Kwaliteitscriteria voor de Vrijgevestigde praktijk, waarin de wet- en regelgeving m.b.t. de praktijkvoering op een rij is gezet en permanent actueel wordt gehouden
 • Publicatie over de oprichting van de LVVP op 21 oktober 2014.


        

[w] lvvp.info

Hulp toevoegen?

Met plezier voegen wij hulpverleners toe. Stuur een mail met details naar info@buropuur.nl, zodat wij jouw verbetering kunnen doorvoeren.

Wijzigingen melden?

Help ons deze database actueel te houden. Stuur ons een mail via info@buropuur.nl, zodat wij jouw verbetering kunnen doorvoeren.

Dank

Alleen op deze manier kunnen wij andere hulpvragers zo goed mogelijk van informatie voorzien!