Motiverende gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken bij gedragsverandering

Gesprekstechnieken worden besproken die bij de aanpak van overgewicht gebruikt kunnen worden in een document van het Nederlands Centrum Jeugd. Per fase van gedragsverandering staan de verschillende gesprekstechnieken genoemd die binnen die fase het meest geschikt zijn om toe te passen. In de eerste paragraaf worden de fasen van gedragsverandering toegelicht en in de tweede paragraaf komen vervolgens de gesprekstechnieken per fase aan bod (Booij, 2010).

Fasen van gedragsverandering
Een cliënt doorloopt diverse fasen van gedragsverandering:

Voorbeschouwing
De ouder zelf ervaart geen probleem/behoefte. Overpeinzing Beginnend inzicht in de noodzaak tot veranderen of er ontstaat een behoefte/wens.

Besluitvorming
Ouder ziet dat het goed is om te veranderen, wil ook veranderen, maar hoe?

Voorbereiding
Ouder bedenkt opties om te veranderen.

Actie
Ouder gaat actief aan de slag met de gekozen strategie.

Nieuw gedrag
Ouder toont het gedrag langdurig.

Terugval
Ouder valt terug in het oude gedrag.

Het herkennen in welke fase een ouder zit is belangrijk bij het bespreken van een probleem.